Polityka prywatności

1. Administratorem danych jest Namo Nieruchomości Joanna Chałubowicz, ul. Świętojańska 126/3, 81-401 Gdynia. NIP 5842602736.

2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

4. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów składających zapytanie o ofertę: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

5. Usługodawca jest także administratorem danych swoich klientów, dla których świadczy usługę pośrednictwa, mi.in. Imię, nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu, PESEL, dane nieruchomości. Dane te są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez Administratora.

6. Przetwarzanie danych obejmować będzie w szczególności wprowadzenie danych do programu zarządzania ofertami z którego korzysta administrator i polecenie ich przetwarzania podmiotowi, który jest operatorem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez ten program.

7. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności oraz w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@namo.nieruchomosci.pl

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.